Släktföreningen Skånske Båtar

Släktföreningen Skånske Båtar bildades 1944 av ättlingar till Per Andersson Båth d.ä. i Glostorp.

Föreningen har till ändamål att verka för sammanhållning inom den Båthska släkten och tillvarata gemensamma släktintressen, samt att verka för att släktregistret aktualiseras och kompletteras på grundval av A.W.Lundbergs släktutredning "Ur Skånska Båt-släktens häfder".

Allmänt släktmöte anordnas vart fjärde år, däremellan anordnas oftast en släktträff under enklare former.

För mera detaljerad information om föreningen se Stadgar. För att få kontakt med föreningen i olika frågor se Kontakta oss.

Historia

Enligt A.W. Lundberg härstammar Båth-släkten från Magnus Baad, landsdomaren som var verksam i Lund i början av 1400-talet. Det finns också, enligt Lundberg men även enligt A. Thisets verk "Danske adlige sigiller", skäl att anta att Magnus farfar skulle vara Ingvar Aagesen Baad i Ystad.

Bland de kalkmålade vapensköldar som blottades vid en restaurering av Ystads Gråbrödrakloster 1967 finns en sköld med en röd båt på vitt fält (eller möjligen blått). Över skölden kan uttydas

INGWAR AKÆZ B

vilket indikerar att detta är Ingvar Aagesen Baads vapensköld. Till höger finns en antydan till en liknande vapensköld. I klosterkyrkans vapenfris har de olika vapensköldarna grupperats på ett sätt som tyder på att medlemmar i samma familj hållits samman. Det kan exempelvis vara bröder eller far och son. Man kan anta att den fragmentariska skölden tillhört antingen Ingvar Aagesen Baads son eller bror.

Med hänsyn till vapensköldarnas utformning och texttypsnitt är de utförda under perioden 1320-1360. Det är belagt att klostret byggdes till och sedan återinvigdes av Olof, som 1323-1346 var biskop av Reval. Man kan anta att vapenfrisen i klostret tillkom senast i samband med ombyggnaden och vapensköldarna kan därför dateras till perioden 1320-1346. Baads vapensköld har bildat förlaga till Båth-släktens nutida emblem.

Släkten Baad var under 1300-talet en framträdande frälsesläkt i Skåne, vars huvudborg låg i Bjäresjö nordväst om Ystad. Riddaren Aage Ingvarsen Baad var son till den ovan nämnde Ingvar Aagesen Baad. Aage var en av Valdemar Atterdags närmaste män och dennes gälkare i Skåne, det vill säga kungens ställföreträdare, ansvarig för skatter och landstinget i Lund där det dömdes efter Skånelagen. Möjligen dödades Aage Ingvarsen Baad i Gråbrödraklostret i Ystad, åtminstone om man får tro en riddarevisa från 1300-talet. Thorkel, som omtalas som mördaren, kan ha tillhört släkten Brahe:

"Herr Åge och hans liden smådräng i
Klosterstuen så ginge de dem.

Herr Thorkel han går herr Åge emot:
'Du vet min morbroder gav mig icke bot'

Herr Thorkel han sitt svärd utdrog,
Herr Åge han ned till jorden vog…"

Källor: Ur Skånska Båt-släktens häfder, Danske adlige sigiller, ALE 1968:3, Ystad stadsmuseum
Är du säker på att du vill logga ut?