Stadgar

Stadgar för Släktföreningen Skånske Båtar antagna av släktmötet på Hvellinge Gästis 2003-08-30.

§ 1. Föreningens ändamål.

Släktföreningen Skånske Båtar har till ändamål att verka för sammanhållning inom den Båthska släkten och tillvarata gemensamma släktintressen, samt att verka för att släktregistret aktualiseras och kompletteras på grundval av A W Lundbergs släktutredning "Ur Skånska Båthsläktens häfder".

§ 2. Medlemskap.

Medlem i föreningen kan bli varje ättling till Per Andersson den äldre Båth i Glostorp (A W Lundberg, Tab XL) samt sådan ättlings make eller maka och barn. Släktföreningens styrelse kan dessutom bevilja medlemskap åt annan ättling till landsdomaren Magnus Baad i Lund samt sådan ättlings maka eller make och barn, ävensom åt person, som inte tillhör släkten men på grund av släktskap till medlem i föreningen eller av annan anledning hyser intresse för medlemskap.

§ 3. Medlemsavgift.

Medlem betalar medlemsavgift, vars storlek bestäms på allmänt släktmöte. Erlagd medlemsavgift är en förutsättning för medlemskap.

§ 4. Ledning.

Föreningens ledning utövas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och en övrig ledamot. Tre suppleanter utses. Såväl styrelseledamöter som suppleanter väljs på allmänt släktmöte för en tid av åtta år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsens ledamöter och suppleanter uppbär inget arvode. Två revisorer och en revisorsuppleant utses vid allmänt släktmöte för en period av fyra år. Omval får ske. Arvode utgår inte. Valbara till i denna paragraf nämnda förtroendeposter är medlemmar i föreningen som uppnått myndig ålder.

§ 5. Styrelseledamöternas åligganden.

Ordföranden leder styrelsens arbete och representerar föreningen utåt. Sekreteraren handlägger föreningens skriftväxling, protokollföring, information till medlemmarna och kallelser till släktmöten. Kassaförvaltaren ansvarar för föreningens ekonomi, för medlemsregister och inkasserar medlemsavgifter. I övrigt handlägger styrelseledamöterna de arbetsuppgifter, som föreläggs dem av ordföranden. Vid förfall för ordföranden övertar vice ordföranden hans/hennes arbetsuppgifter. Föreningens verksamhetsperiod omfattar tiden mellan två allmänna släktmöten. Verksamhetsberättelse för varje verksamhetsperiod skall upprättas och föreläggas nästkommande allmänna släktmöte.

§ 6. Ekonomisk förvaltning.

Föreningens räkenskaper för en verksamhetsperiod skall avslutas av kassaförvaltaren och överlämnas till revisorerna sedan medlemsavgifterna influtit. Revisorernas granskning skall utföras och revisionsberättelse upprättas för att framläggas vid nästkommande allmänt släktmöte. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig. Föreningens medel får av styrelsen användas för löpande utgifter , som har anknytning till föreningens verksamhet. Utbetalningar för andra ändamål skall underställas allmänt släktmötes prövning. Ev. överskott insättes på bankkonto. Medlem som lämnar föreningen har inte någon del i föreningens tillgångar.

§ 7. Styrelsesammanträden.

Styrelsen sammanträder minst en gång om året. Därutöver sammanträder styrelsen, när ordföranden så finner behövligt eller på begäran av minst två styrelseledamöter. Styrelsen är beslutför, då minst tre ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande. Suppleanterna kallas till sammanträdena. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll över fattade beslut. Protokollen justeras av ordföranden.

§ 8. Släktmöten.

Allmänt släktmöte anordnas vart fjärde år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Dessutom kan släktträff anordnas om styrelsen eller medlemmarna vid allmänt släktmöte så bestämmer. Släktmöte kan sammankallas om revisorerna begär det. Kallelse till släktmöte utsändes med post minst en månad före mötet. Vid släktmöte kan varje närvarande myndig föreningsmedlem utöva rösträtt. Fråga som medlem önskar ta upp vid släktmöte skall skriftligen anmälas till styrelsens ordförande senast två veckor före släktmötet. Styrelsens yttrande över sådan fråga skall redovisas för mötet. Beslut fattas genom öppen omröstning, såvida inte närvarande röstberättigade medlemmar enhälligt beslutar om annat förfaringssätt. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. I val av revisorer får styrelsens medlemmar ej delta. Protokoll skall föras över mötesbeslut och justeras av mötesordföranden och utsedda justeringspersoner.

Vid allmänt släktmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse.
 5. Föredragning av kassaförvaltarens räkenskaper för senaste verksamhetsperiod jämte däröver avgiven revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om medlemsavgiftens storlek.
 8. Övriga frågor, som hänskjutits till mötet av styrelsen eller skriftligen anmälts hos styrelsens ordförande.
 9. Val av ordförande , övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 10. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
 11. Föredragning av ärenden, som väcks vid mötet, om mötet lämnar sitt medgivande härtill.

§ 9. Stadgeändring.

Dessa stadgar får ändras efter beslut vid allmänt släktmöte med minst 2/3 majoritet av avgivna röster. I kallelse till släktmöte, då förslag om stadgeändring kommer att behandlas, skall särskilt anges, att denna fråga kommer upp till behandling.

§ 10. Föreningens upplösning.

Väcks förslag om föreningens upplösning skall detta behandlas på två på varandra följande släktmöten med minst ett års mellanrum, varav det ena skall vara allmänt släktmöte. För att förslag om föreningens upplösning skall antas fordras beslut med 2/3 majoritet vid vart och ett av dessa möten. I kallelse till släktmöte, då förslag om föreningens upplösning kommer att behandlas, skall särskilt anges, att denna fråga kommer upp till behandling. Beslut om föreningens upplösning skall innehålla bestämmelser om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar. Dessa får dock inte fördelas mellan föreningens medlemmar.

Dessa stadgar har antagits vid allmänt släktmöte den 30 augusti 2003.

Är du säker på att du vill logga ut?