GDPR - Behandling av personuppgifter

Släktföreningen Skånske Båtar och webbsidan skanskebatar.se lägger stor vikt vid en trygg och korrekt behandling av dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Släktregisteransvarig är ansvarig för personuppgifterna som administreras av Släktföreningen Skånske Båtar, såväl i medlemsregister som släktregister.

Medlemsregistret

I medlemsregistret finns uppgifter om namn, fullständig adress, e-postadress, telefon samt huruvida medlemmen önskar ta del av vårt nyhetsbrev.

Laglig grund för personregistret

Laglig grund för att upprätta medlemsregistret är det avtal som medlemsansökan innebär.

Lagringstid

Alla personuppgifter gallras vid inaktualitet, dvs då du inte längre är medlem. Vill du ändra dina adressuppgifter eller ta bort dina personuppgifter (genom att avsluta medlemskapet) kan du själv göra detta när du loggat in under rubriken "Dina kontouppgifter" i menyn.

Släktregistret

Släktregistret är uppdelat i en öppen del som endast omfattar personer födda före 1920 och som dessutom är avlidna, och en del som kräver inloggning och som enbart personer som är relaterade till Båtsläkten kan ges tillträde till.

Laglig grund

Korrekt förda genealogier utgör själva grunden för Släktföreningen Skånske Båtars verksamhet. På skanskebatar.se beskrivs och värnas det historiska arv som är kopplat till Båtsläkten. Genealogierna är också av betydelse för forskningsändamål, såväl mer generell historisk forskning som släktforskning. Då släktregistret enligt ovanstående beskrivning innehåller uppgifter av allmänt intresse, har en så kallad intresseavvägning gjorts och denna utgör laglig grund.

Dina rättigheter som registrerad

Ingen skyldighet att lämna uppgifter

Du är inte skyldig att lämna de uppgifter som skanskebatar.se efterfrågar i våra formulär. Konsekvenserna av att du inte lämnar begärda uppgifter blir att skanskebatar.se inte kan fullgöra sina åtaganden, såsom beviljande av medlemskap respektive utskick av nyhetsbrev.

Rätt till rättelse och komplettering

Vill du ändra dina adress-/personuppgifter eller ta bort dina personuppgifter i medlemsregistret (genom att avsluta medlemskapet) kan du själv göra detta när du loggat in under rubriken "Dina kontouppgifter" i menyn.

Vill du rätta eller komplettera uppgifter i släktregistret kontaktar du släktregisteransvarig.

Rätt till begränsning och invändning

Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller rätt att invända mot densamma. Sådana krav hanteras av släktregisteransvarig.

Rätt att veta vilka personuppgifter som finns om dig

När du loggat in under rubriken "Dina kontouppgifter" i menyn har du tillgång till samtliga personuppgifter som finns om dig i vårt medlemsregister.

Via webbsidan har du tillgång till all information som finns om dig i vårt släktregister.

Rätt att veta varifrån uppgifterna kommer

Du har rätt att få veta varifrån de behandlade uppgifterna kommer, om inte från dig själv. Kontakta släktregisteransvarig för information.

Rätt att klaga

Datainspektionen (snart Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. Om du har invändningar eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen. Du hittar kontaktuppgifter till Datainspektionen på datainspektionen.se

Övriga frågor

Har du andra frågor om hur skanskebatar.se hanterar personuppgifter kontakta styrelsen.

Är du säker på att du vill logga ut?